top of page

Regulamin korzystania z FIGLARIUM Centrum Zabaw 

1.     Centrum Zabaw dla Dzieci FIGLARIUM (zwane dalej także „FIGLARIUM ” i „Centrum”) przeznaczone jest dla dzieci o wadze do 50 kg, wzroście do 150 cm, które nie ukończyły 11 roku życia.

2.     FIGLARIUM zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia usług w ramach godzin otwarcia, w sytuacji gdy ilość dzieci przebywających na Sali osiągnie liczbę 100 lub w innych przypadkach, które wg oceny personelu FIGLARIUM mogą zagrozić bezpieczeństwu korzystających z usług Centrum.

3.     Cena biletów wstępu określona jest w cenniku FIGLARIUM . Opłata uiszczana za wstęp nie jest opłatą za opiekę nad dzieckiem. Za każde rozpoczęte 5 min. zabawy ponad czas zabawy określony biletem wstępu pobierana jest opłata w wysokości 5 zł.

4.     Opłata za wstęp do FIGLARIUM obowiązuje każde dziecko przebywającą na terenie Centrum zgodnie z cennikiem, chyba że obowiązują w określonym terminie specjalne promocje cenowe (opis promocji znajdziesz klikając w przycisk "PROMOCJE" na górnym pasku strony). Promocje cenowe nie ulegają sumowaniu. Wejście jednorazowe bez ograniczenia czasowego oznacza, że dziecko pozostaje w FIGLARIUM do pierwszego wyjścia i nie ma możliwości powrotu w ramach tej samej opłaty wstępu.

5.     Wejście na poziomy wyższe niż poziom”0”, konstrukcji sprawnościowo-ruchowej, dozwolone jest wyłącznie dla dzieci powyżej 6 r.ż.

6.     Dzieci do 4 r.ż, korzystając z konstrukcji sprawnościowo-ruchowej, muszą przebywać wyłącznie na wyodrębnionym jej fragmencie w tzw. „strefie malucha”. Zabawa w „strefie malucha” możliwa jest wyłącznie w towarzystwie Rodzica/Opiekuna.

7.     *Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się w FIGLARIUM odpowiedzialność ponoszą Rodzice i Opiekunowie.

8.     FIGLARIUM nie sprawuje opieki indywidualnej nad dziećmi.

9.     Gdy Rodzic/Opiekun opuszcza FIGLARIUM pozostawiając dziecko (powyżej 5 roku życia) w Centrum ma obowiązek zgłosić ten fakt  personelowi i wypełnić formularz kontaktowy. Nie oznacza to, że FIGLARIUM przejmuje opiekę nad dzieckiem. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka nadal spoczywa na Rodzicach/Opiekunach.

10.   Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania obsługi Centrum o schorzeniach lub niepełnosprawności dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.

11.   Potwierdzeniem prawa przebywania dziecka w FIGLARIUM jest paragon lub karta rejestrująca czas zabawy w Centrum.

12.   Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy na czas zabawy pozostawić w szatni. Obowiązuje zakaz wprowadzania wózków poza strefę wejściową i szatnię. Wózki należy parkować w oznaczonym miejscu "parking dla wózków".

13.   W FIGLARIUM dzieci mogą bawić się wyłącznie w skarpetkach – również latem. W przypadku braku skarpetek można je zakupić na miejscu.

14.   Należy pamiętać, że wejście na teren sali zabaw  nie jest możliwe w obuwiu lub boso – rodziców (podobnie jak dzieci) obowiązują skarpetki bądź stopki. Podyktowane jest to zachowaniem czystości i higieny na terenie obiektu.

15.   Na czas zabawy wszystkie przedmioty zagrażające bezpiecznej zabawie należy pozostawić w szatni lub u Rodzica/Opiekuna (zegarki, telefony, okulary, biżuterię, długopisy, paski z ostrymi sprzączkami lub jakiekolwiek inne ostre i niebezpieczne rzeczy, mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w FIGLARIUM ).

16.   Z urządzeń zabawowych, znajdujących się na terenie placówki, należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

17.   W strefie trampolin, może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 dzieci.

18.   Na terenie FIGLARIUM w szczególności zabrania się:

·       wchodzenia Rodziców/Opiekunów na: konstrukcję (z wyjątkiem poziomu "0" - parter), zjeżdżalnie, trampoliny, tyrolkę, do basenu z piłeczkami i inne dostępne atrakcje;

·       noszenia bransoletek, pasków, długich kolczyków, pierścionków i innych akcesoriów mogących zaczepić się o zamontowane przyrządy;

·       wspinania się po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach konstrukcji sprawnościowo-ruchowej;

·       zjeżdżania głową w dół i skakania ze zjeżdżalni;

·       wchodzenia na zjeżdżalnie od strony ślizgu oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek zjeżdżania;

·       niszczenia konstrukcji, zabawek i pozostałych elementów wystroju sali zabaw;

·       popychania innych dzieci;

·       wynoszenia piłeczek z basenów;

·       wnoszenia jedzenia oraz napojów zakupionych poza Centrum;

·       spożywania posiłków i napojów poza obszarami do tego przeznaczonymi - poza stolikami urodzinowymi i kawiarnią;

·       spożywania posiłków i napojów w czasie zabawy;

·       przebywania dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych;

·       spożywania i pozostawania na terenie Centrum pod wpływem napojów alkoholowych oraz palenia papierosów;

·       wprowadzania zwierząt

·       żucia gumy podczas zabawy.

19.   FIGLARIUM nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Centrum.

20.   Wszelkie roszczenia, zgłoszone po wizycie lub zabawie, uznane zostaną za niepowstałe w Centrum.

21.   Za zakupiony i niewykorzystany bilet wstępu/kartę rejestrującą nie zwracamy pieniędzy.

22.   Zgubienie przez rodzica/opiekuna karty rejestrującej lub jej zniszczenie, skutkuje karą pieniężną w wysokości 30 zł. Dodatkowo, rodzic zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za czas pobytu dziecka w Centrum i zakupione tu artykuły.

23.   Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez swoje dzieci na innych osobach lub mieniu.

24.   W określonych okresach promocyjnych możliwe jest zbieranie pieczątek na karnetach promocyjnych FIGLARIUM, uprawniających do 6 bezpłatnej wizyty. Pieczątki stawiamy TYLKO na początku wizyty w FIGLARIUM, przy wejściu na salę.

25.   Zakupienie biletu/przyjęcie karty rejestrującej jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz z pełną akceptacją Regulaminu FIGLARIUM .

26.   Z jednym dzieckiem bezpłatnie w FIGLARIUM może przebywać max. dwoje Rodziców lub Opiekunów prawnych. Za zgodą personelu z dzieckiem na terenie FIGLARIUM może przebywać większa liczba osób niż 2, pod warunkiem: uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem za deklarowany czas pobytu (za każdą dodatkową osobę) oraz przestrzegania regulaminu Centrum.

27. Faktury wystawiane są w ciągu 14 dni, na podstawie paragonu. Aby otrzymać fakturę imienną należy podać imię, nazwisko/nazwę firmy, adres, PESEL/NIP.
28. Osoby NIEPEŁNOSPRAWNE:

a. Konstrukcja sprawnościowo-ruchowa nie posiada ułatwień dla osób niepełnosprawnych, stąd też pokonanie wielu z jej przeszkód może stanowić zbyt duże wyzwanie dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dla zachowania bezpieczeństwa, osoba niepełnosprawna powinna korzystać wyłącznie z poziomu „0” konstrukcji i być pod ciągłym nadzorem rodzica lub opiekuna, z którym odwiedziła salę zabaw.
b. Konstrukcja sprawnościowo-ruchowa nie jest przeznaczona w żadnej części do użytkowania przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim.

* FIGLARIUM ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich sprzętów stanowiących wyposażenie sali zabaw, jednak za wypadki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z tych sprzętów przez dzieci i nieprzestrzeganiem przez nich regulaminu odpowiadają Rodzice/Opiekunowie.

bottom of page